Vedtægter

Foreningen til fremme af Miljøvenlig Kystbeskyttelse i Danmark

§1 Foreningens navn

§1 Foreningen til fremme af Miljøvenlig Kystbeskyttelse i Danmark

§2 Foreningens hjemsted

§2 Skagen

§3 Foreningens formål

§3 Foreningen har til  hovedformål at beskytte  natur og miljø i forbindelse med kystbeskyttelse i Danmark.

Foreningens vil at fremme miljøvenlig kystbeskyttelse i Danmark og reducere sandfodring, som ikke er kosteffektiv og meget miljøbelastende

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen og starter med 50,00 kr pr. år

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder på mail med 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september

5.3 Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før ogudsendes til medlemmerne.

5.4 Stemmeret

Medlemmet har 1 stemme på generalforsamlingen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

  •  

Valg af dirigent.

  •  

Bestyrelsens beretning

  •  

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  • Fastsættelse af kontingent
  •  

Indkomne forslag.

  •  

Forslag til handlingsplan og budget.

  •  

Valg af bestyrelse og suppleant

  •  

Valg af revisor

  •  

Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges  1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år og 2 afgår i lige år.

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden  i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Skagen d. 10 august 2020

Dirigent

Bestyrelsen

Foreningen til fremme af Miljøvenlig Kystbeskyttelse i Danmark

Foreningen har til  hovedformål at beskytte  natur og miljø i forbindelse med kystbeskyttelse i Danmark.

Medlemsbevis

Navn                                          Adresse

Betalt kontingent                                                                                          50,00 kr

Modtaget af foreningen

Følgende kan modtage kontingentbetaling

Mathias Aagaard Laursen Døckerslundvej 176 5000 Odense C

Jørn Aagaard Laursen Birke Alle 14 7100 Vejle

Poul Jakobsen Eranthisvej 6 9990 Skagen

Indbetaling i Nordjyske bank konto nr. 8090 4084433, eller

Indbetaling på Mobil Pay nr. 22648945